مقاله عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزي ارگانيک در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزي ارگانيک در تهران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

کشاورزی ارگانیک دارای نقش اساسی در توسعه پایدار می‌باشد و عامل اصلی شکل‌گیری و توسعه کشت ارگانیک, تقاضای مصرف‌کنندگان و نگرش تعیین‌کننده و جهت دهنده تقاضا می‌باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی, روش آن همبستگی می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 7/0-8/0 محاسبه گردید. جامعه آماری شامل آن دسته از افرادی است که از بین محصولات باغی, صیفی, دامی, لبنی ارگانیک حداقل یک گروه را از میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد شهر تهران, خریداری و مصرف می‌کنند. با توجه به این امر که حجم کل جامعه آماری مورد مطالعه تابعی از زمان است برای تعیین حجم نمونه ابتدا یک مدل آماری برای حجم آماری ارائه شد و بر اساس فرمول کوکران 124 نفر به‌عنوان نمونه به کمک روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد, متغیرهای آگاهی بهداشتی, دانش محصولات ارگانیک, انگیزه و سن مصرف‌کنندگان 32 درصد از تغییرات متغیر نگرش محصولات ارگانیک را تبیین کردند.

لینک کمکی