مقاله نظريه انقطاع عذاب در آخر تشناسي عرفاني ابن عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه انقطاع عذاب در آخر تشناسي عرفاني ابن عربي :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :45

جاودانگی عذاب اخروی به عنوان یکی از مباحث اصلی آخر ت شناسی اسلامی به دلیل ارتباط با بحثجایگاه مهمی در اغلب مکاتب کلامی با رویکردها و تفاسیر مختلف داشته است . ظاهر اً « مرتکب کبیره »محی الدین بن عربی در عالم اسلام نخستین کسی است که بر خلاف مشهور, اعتقادی به سرمدیت عذابنداشته, جهنم را پدیده ای دگرگون شونده و امری نسبی م ی داند. بنابر تلقی وی, عذاب - از ریشه عذب -نسبت به گروه های مختلف از دوزخیان, متناسب با استعدادها و قابلیت های متفا وت آنها و در اشکال وعذاب دوزخیان را به « تمثیل رویا » کیفیات متنوع تبدیل به امری گوارا و عذب می گردد. ابن عربی با بیانخواب شیرینی تشبیه می کند که ماهیت حقیقی آن چیزی جز گرفتاری در غفلت از واقعیت تاریک و رنج آورخود آنها نیست . از جمله دلایل اب ن عربی برای توجیه نظریه خود جواز خلف وعید از سوی خدا, رحمتبیکران الهی, تناسب کیفر با عمل و عرضیت اعمال در برابر جوهریت فطرت است.

لینک کمکی