مقاله تئوري آرامش در مشروعيت زناشوئي مسلمان و غير مسلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تئوري آرامش در مشروعيت زناشوئي مسلمان و غير مسلمان :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :28

تبدیل دنیای بزرگ امروز به یک دهکده جهانی و رشد فزاینده تکنولوژی روابط انسان ها راعلیرغم فاصله بسیار دوری که از نظر جغرافیائی و اعتقادی دارند تسهیل و به هم نزدیککرده است . در این راستا علائق افراد بدون هیچ ملاحظه ای مرزهای دارالاسلام و دارالکفر رادرنوردیده و ما را به بررسی و بازنگری مسائل مهم دیرین که از حوزه ابتلا خارج شده بودمجبور ساخته است.از جمله این مسائل نکاح مسلمان ب ا غیر مسلمان است . نوشتار حاضر ضمن بررسیدیدگاه های مختلف فقها اسلام و ارزیابی ادله آنها که از گستره و تحریم مطلق تا جوازوسعت و پهنا دارد قائل به نظریه آرامش شده است . این نظریه ضمن تاکید بر دیدگاه فقها امامیه و توصیه به آن, تکثیر نسل و تحصیل آر امش را که از نظر قرآن اساس و هدف مهمزندگی زناشوئی قلمداد می شود تنها در پرتو زندگی همفکران میسور دانسته است, حتیعشق هم نمی تواند در درازمدت دو مخالف در عقیده را در کنار یکدیگر با آرامش به انتهایزندگی و مقصد آن راهنمائی کند, مخالفان در عقیده باید بدانند آتش عشق در نهایت,زندگی و ثمرات آن را خواهد سوزاند . تنها راه رسیدن به آرامش انتخاب کفو و همفکر است .همفکری در اصول اعتقادی و فروع اساسی

لینک کمکی