مقاله آزادانگاري و ارادهي آزاد: مروري بر آراي رابرت کين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آزادانگاري و ارادهي آزاد: مروري بر آراي رابرت کين :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :43

آزادانگاری 3 نظریهای است که از یک سو ارادهی آزاد را ناسازگار با موجبیتگرایی میداند و از سویدیگر معتقد به وجود ارادهی آزاد و امکان تحقق آن در شرایط ناموجبیتی است. با تعریف فوقچالشهای آزادانگاری, ابتدا نشان دادن ناسازگارگرایی ارادهی آزاد با موجبیتگرایی و سپس توضیحچگونگی معقولیت و وجود ارادهی آزاد در شرایط ناموجبیتی است. چالش دوم آزادانگاران بسیاردشوارتر از چالش اول آنها است. زیرا در شرایط ناموجبیتی به نظر میرسد کنشها و انتخابهایعامل شانسی و اتفاقی باشند و تحت کنترل عامل و هیچ چیز دیگری نباشند. بسیاری از آزادانگارانسنتی برای حل چالش دوم آزادانگاری از مؤلفههایی فراطبیعی بهره جستهاند. اما برخی از فیلسوفانمانند رابرت کین کوشیدهاند بدون پیشفرض های متافیزیکی و با رویکردی منطبق بر دانش نوین بهبازتعریف ارادهی آزاد بپردازند. این مقاله به بررسی آرای رابرت کین و انتقادات مطرح شده نسبت بهآن میپردازد

لینک کمکی