مقاله گستره ي مفهوم زيبايي در کتاب مقدس و تأثير آن بر زيبايي شناسي آکويني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گستره ي مفهوم زيبايي در کتاب مقدس و تأثير آن بر زيبايي شناسي آکويني :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :49

یکی از منابعی که بر زیبایی شناسی آکوینی بسیار مؤثر بوده آموزه های کتاب مقدس است. سعیآکوینی همواره بر آن بوده که نشان دهد این آموزه ها با دستاوردهای اندیشه ی فلسفی در خصوصخداوند, جهان و انسان سازگاری دارد. این امر در خصوص مسأله ی زیبایی نیز ص حت دارد. مقاله ی« زیبایی » حاضر در پی اثبات این مدعا است که الفاظ متعددی در کتاب مقدس وجود دارند که بهترجمه شد هاند و به گستره های معنایی متفاوتی دلالت دارند. بر همین اساس, مصادیق متنوع ومتفاوتی نیز برای زیبایی در کتاب مقدس یافت م یشود. به همین صورت, بحث از زیبایی نزد آکوینینیز گستره ی وسیعی را شامل می شود. مهم ترین مصادیق زیبایی در کتاب مقدس عبارتند از زیباییخدای پسر به عنوان شخص دوم تثلیث, زیبایی جهان و زیبایی انسان. بر همین اساس, درزیبایی شناسی آکوینی نیز با این تنوع در خصوص زیبایی مواجه ایم. آکوینی به لحاظ تعیین مصادیقزیبایی, نحوه ی ارتباط و نسبت آنها با یکدیگر و نیز درجه بندی آنها به میزان قابل توجهی از کتابمقدس تبعیت کرده و اندیشه های خود را با آن آموزه ها منطبق ساخته است.

لینک کمکی