مقاله نيچه، روان شناسي واخلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نيچه, روان شناسي واخلاق :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :49

در این نوشتار تلاش شده است, آرا نیچه در زمینه ی اخلاق از چشم انداز روان شناختی خود فیلسوف موردبررسی قرار گیرد و نشان داده شود چگونه آرا فلسفی او تحت تاثیر این چش م انداز قرار دارد . نیچه با طرحنظریه ی"اراده ی قدرت ", هم چون نیرویی بنیادین که در ژرفای طبیعت انسان به طور پنهان و دور ازدسترس "خودآگاهی" تعّین بخش اراده و اعمال انسانی است و هم چنین با نشان دادن نقش پر نفوذ عامل" ناخود آگاهی "در عمل اندیشه و آگاهی, تفسیری روان شنا ختی از عملکرد انسا نی ارائه می نماید وبدینوسیله "من استعلایی " ( فرارونده ), "اراده ی آزاد " و در نهایت " اخلاق" را به چالش می گیرد.در ادامه, با بررسی برخی مفاهیم محوری نیچه ازدیدگاه روان شناختی, همانندی های آرا او در این زمینهبا مفاهیم روان شناختی نوین به ویژه در آرا فروید نیز ارائه می گردد.

لینک کمکی