مقاله امکان فلسفه ورزي در عصر علم (بررسي نسبت فلسفه و علم در دنياي معاصر از ديدگاه ياسپرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان فلسفه ورزي در عصر علم (بررسي نسبت فلسفه و علم در دنياي معاصر از ديدگاه ياسپرس) :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :38

معنا و اهمیت علم در دنیای غرب, به ویژه در دهه های آغازین قرن بیستم, گاهی چنان موردبدفهمی قرار گرفته که یا به مثابه تنها راه شناخت معتبر مطلق گردیده و از آن ستایش شده و یامورد ب یمهری و لعن و نفرین قرار گرفته است.در این مقاله, معنا, جایگاه, و قلمرو علم در حوز ههای روا نپزشکی, جهان شناسی وانسان شناسی مورد بررسی قرار گرفته و عدم کفایت آن در ارائه الگویی کامل و جامع از شناختدر این حوزه ها نشان داده می شود. این نقص که از ذات علم برمی خیزد از آن روست که علم بنابرتعریف و روش تجربی خود هرگز نم یتواند همه داد ههای ممکن را ادراک نماید. روان پزشکی علمیبا تأکید بر روش تجربی خود به فیزیولوژی می انجامد, زیرا انگشت تأکید خود را صرفاً برنشانه های ابژکتیو بیماری می گذارد, در حالی که منشأ بیمار ی های روانی, بیش از هر چیز, بهشخصیت و امور سوبژکتیو بیمار باز می گردد. انسان شناسی علمی نیز, معنای راستین انسان را درنمودهای بی شمارش گم می کند. در خلال نقد فلسفی علم و تعیین معنای درست آن است که معنا,اهمیت و امکان فلسفه ورزی و تعامل آن با علم در عصری که به عصر علم شهرت یافته است روشنمی گردد

لینک کمکی