مقاله سهروردي و مسأله ي رئاليسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سهروردي و مسأله ي رئاليسم :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

دیدگاه سهروردی در تبیین رئالیسم و مسألهی شناخت, نه با حکمای مسلمانِ پیش از خودششباهتی دارد و نه در پیشینهی افلاطونی و ارسطویی, رد پایی از آن مشهود است. وی بر خلافافلاطونیان, معتقد است پایهی شناخت, حس است و بر خلاف ارسطوئیان, این شناخت را مستقیم وبیواسطه میداند؛ از اینرو, ادراکات حسی را نقطهی عزیمت او در تفسیر رئالیسم باید دانست.مخاطب اصلی او در این جریان, حکمای مشاّیی هستند, برای همین, وی با نقد سه پیش فرضاصلی این مکتب, سعی در ارائهی نظریهی جدیدی دارد که با آن, به خوبی میتوان تصویر رئالیسم رادر منظومهی فکری سهروردی ترسیم کرد. این نوشتار پس از تقریر این وجه سلبی و منتقدانه ازاندیشهی او, به تحلیل رویکرد ایجابی, میپردازد. این رویکرد ایجابی در قالب شش پیش فرض,صورت بندی میشود و پذیرش آنها نهایتاً, مسألهی رئالیسم را در اندیشهی سهروردی, روشن می-کند

لینک کمکی