مقاله اراده از نظر شوپنهاوئر و مقايسه آن با نظر متفکران اسلامي با تأکيد بر نظر غزالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اراده از نظر شوپنهاوئر و مقايسه آن با نظر متفکران اسلامي با تأکيد بر نظر غزالي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :29

از امهات صفات حضرت حق دو صفت اراده و علم است, و این سؤال که در خلقت و آفرینش انسان وطبیعت کدام تقدم بر دیگری دارد نزاعی دیرینه را پدید آورده است. این اختلافنظر در غرب نیزقابل مشاهده است. چنانچه گروهی از فیلسوفان همواره مدافع تقدم فکر بر اراده بودهاند و طایفهایبه تبع متکلمان اصالت را به اراده داده و علم و فکر را تابع آن دانستهاند. شوپنهاوئر ازجمله فلاسفهایاست که به صراحت اصالت را به اراده داده است. این تحقیق به مقایسه و تطبیق اراده از دیدگاهشوپنهاوئر و متفکران اسلامی و بررسی وجوه شباهت و اختلاف آنها پرداخته است. برمبنای دیدگاهابن سینا, حقیقت قدرت به علم برمیگردد و در مقام ثبوت, واقعیت قدرت را علم تأمین میکند. امابرمبنای نظر غزالی, چون خداوند قادراست, پس عالم خواهد بود. دیدگاه غزالی علیرغم تفاوتبنیادی با شوپنهاوئر, شباهتهایی نیز با آن دارد, از جمله تقدم اراده بر علم. غزالی به صراحت اعلاممیکند نخستین تجلی ذات الهی در عالم کائنات اندیشه نبوده, بلکه اراده است. دیدگاه او دربارهچگونگی جلوهگری اراده را علیرغم اینکه منکر موجودی به نام خداست می توان با دیدگاه متفکراناسلامی درباره فیض مقدس تطبیق داد.

لینک کمکی