مقاله مباني فقهي نظريه تعميم ادله اثبات دعوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مباني فقهي نظريه تعميم ادله اثبات دعوا :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :61

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقها مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود راعقل و عرف عقلا قلمداد می کنند, همچنین با امعان نظر به اینکه بینه, فاقد خصوصیتویژه است , می توان با احراز وجود ملاک, ادله احص ا شده در شرع و قانون را ازحصرایجاد شده بیرون کشید و به هر دلیلی که شأن اثباتی داشته باشد تعمیم داد.

لینک کمکی