مقاله مؤلفه هاي زندگي معنادار از ديدگاه جان کاتينگهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مؤلفه هاي زندگي معنادار از ديدگاه جان کاتينگهام :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :38

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در فلسفه, معنای زندگی است که جان کاتینگهام با نگارش کتابدر باب معنای زندگی, این موضوع را مورد بحث قرار داده است. وی با بیان اینکه تنها انسان است کهبه سبب وضعیت خاص وجودی اش از معنای زندگی پرسش می کند, اهمیت پرداختن به این پرسشرا خاطر نشان می کند. نزد کاتینگهام, مؤلفه هایی که زندگی را معنادار می سازند عبارتند از: عمق وجدیت, هدفمندی, خودآگاهی و خودمختاری, اخلاقی بودن (پیروی از ارزش های عینی اخلاقی),موفقیت آمیز بودن و سرانجام خداباوری یا زندگی متدینانه. معنای زندگی از طریق اخلاقی زیستنکه منجر به برآورده شدن نیازها و شکوفایی استعدادهای سرشت انسانی ما م یشود, حاصل می گردد.اما از نظرگاهی صرفاً انسانی, سرشت انسانی ما چیزی بیش از امیال و خواست ههای ممکنی نیست کهمحصول جهش ژنی است. بدین ترتیب, احکام اخلاقی نیز که بر مبنای این سرشت و ماهیت بنا شدهاست, از ارزش عینی برخوردار نیست. علاوه بر این, با توجه به سرشت آسیب پذیر و ضعیف انسان کههمواره در معرض ناکامی و شکست برنامه ها و فعالیت هایش است, تنها در پرتو نگرش دینی و معنویکه بر طبق آن خداوند خیرخواه, زندگی اخلاقی را از ما خواسته است هم می توان دلیلی قطعی برایپیروی از احکام و ارزش های عینی اخلاقی یافت و هم روح امید به موفقیت و معناداری زندگی را درزندگی انسان دمید. به عقیده کاتینگهام فهم, قبول و برخورداری از نگرش دینی و معنوی نیز مبتنیبر انجامِ اعمالِ مورد توصیه دین است. به نظر نگارندگان, تلاش کاتینگهام در توضیح اینکه چگونه خداباوری بدون فرض مفهوم زندگی پس از مرگ تأمین کننده ی موفقیت آمیز بودن زندگی استمقرون به صواب نیست

لینک کمکی