مقاله اعتبار علم قاضي وچالشهاي پيش رو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اعتبار علم قاضي وچالشهاي پيش رو :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :46

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقها , ب ه ویژه امامیه , ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است, و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است , بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقها عظام, علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل, و موضوعروایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت بهچالش کشیده شده است, و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابلتجدید نظر است, بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصیقاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است, جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکارناپذیر امر قضاست.

لینک کمکی