مقاله نظرييات حاکميت اراده ظاهري و باطني در حقوق اسلام و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظرييات حاکميت اراده ظاهري و باطني در حقوق اسلام و ايران :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :29

شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکو ین ارادهممکن است بر آن وارد شود از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است . از جمله مسائل قابل تعمقدر این زم ینه تعارض اراده ظاهری و باطنی در ا یجاد یک عمل حقوقی است که کدام از آندو اصلو حاکم تلقی می گردد. فقه ا و حقوقدانان اسلامی در ا ی ن زم ینه اختلاف نظر دارند برخی وباستناد به روا یت موثقه ابن بک یر و س یره عقلا و عرف خاص تجار و ضرورت استحکام م عاملات وحفظ نظم اقتصادی , اصل را اراده ظاهری پنداشته و برخی د یگر بر اساس آ ی ات و روای ات وضرورت تبع یت عقود از قصود , از حاکمیت اراده باطنی جانبداری نمود هاند این اختلاف فقها درقانون مدنی ا یران و نگرش حقوقدانان مؤثر افتاد و آنان ن یز در ا ین زم ینه اتفاق نظر ن دارند ماضمن بررسی مبانی و ادله نظریات یاد شده بر تعدیل هر یک از ایندو نظریه تأکید ورزیده ایم و درموارد جهل و اشتباه , اصل را اراده ظاهری دانسته و در مواردی که به نظم اقتصادی ارتباطمستقیم دارد بر ضرورت دسترسی به اراده باطنی متعاقد ین از ناح یه دادرس و شکل گی ری رو ی هقضایی اصرار نمود هایم.

لینک کمکی