مقاله نقدي بر محروميت زوجه در ارث از زمين (نظر به ماده 946 ق.م)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقدي بر محروميت زوجه در ارث از زمين (نظر به ماده 946 ق.م) :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :29

نویسندگان قانون مدن ی نیز در هنگام تدوین , بر این نظریه تاکید کرده و در ماده آورده اند: زوج از تمام اموالزوجه ارث می برد ولیکن زوجه از اموال ذیل : 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار.اما اگر کتب فقه ی موجود را بررسی کنیم, ملاحظه م ی کنیم که نظریه فوق تنها یک ی از دیدگاهها استفقها زیاد ی از دیر باز این نظریه را ر د کرده اند . پس از بیان روایات موافق و مخالف , ودید گاه ها یفقهایی که در دو گروه موافقین و مخالفین قرار گرفت ه اند, مطالب ذیل را به عنوان نتیجه می توان بیان کرد :محرومیت زوجه از ارث در زمین به سادگ ی آن را پذیرفتنی نیست, بل که به نظر م ی رسد با در نظر گرفتنمجموع أدله مناسبتر است که بگوییم : ما در اصل بردن میراث از سو ی زوجه به اطلاق آیه عمل م ی کنیم وباتوجه به اینکه 17 روایت در تخصیص آیه وارد شده است , به این اخبار توجه م ی کنیم . از آنج ا که این اخباربنا به اعتراف بسیار ی از موافق ین , صلاحیت تخصیص آیه را ندارند . بنا براین اصل ارث از زمین ثابت است .درجمع با آیه نظریه سید مرتض ی متین است که فرمود : ارث از قیمت زمین طریق جمع میان آیه واین اخباراست. بسیاری ازجمله علامه وغیره قرار گرفته است. از سویی دیگر دو روایت مشهور نیز وارد شده است:که زوج در صورت ی که دارا ی فرزند باشد , از زمین ارث م ی برد .بنابراین : درصورتی که زوجه , فرزند یازشوهر خود داشته باشد , علاوه بر قیمت منقولات , از قیمت زمین نیز براساس سهام مفروض (یک هشتم )ارث می برد.

لینک کمکی