مقاله فلسفه ي طبيعتِ هگل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فلسفه ي طبيعتِ هگل :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :38

طبیعیات بخش مهمی از اندیش ه ی فلسفی است . کوشش شده است با درآمدی کوتاه به دوران باستان,نوزایی, روشنگری و ایده باوری به فلسفه ی طبیعت هگل پرداخته شود . راه ورود به فلسف ه ی طبیعتِ هگلبازخوانی و بررسی ایده باوران بزرگ آ لمان همچون کانت, فیشته و, به ویژه, شلینگ است؛ نزدِ هگل,بخش های فلسفه ی طبیعت عبارت اند از : ( 1) مکانیک: طبیعت در شکلِ انتزاعی, ساده و مبه م ترین صورتِ”ایده“ لحاظ می شود . بنابراین مکانیک با ماده, اما ماده ی بی شکل, سروکار دارد . ( 2) فیزیک : درقلمروهای طبیعت مکانیکی تنها و تنها کمیت وجود دارد و همه ی نسبت ها و مشخصه ها کمّی هستند .ماده ای که فیزیک با آن سروکار دارد تک یا کیفی است . ( 3) اُرگانیک: طبیعت ویژگیِ موضوع را به دستمی آورد, همراه با آن قدرتی را نیز کسب م ی کند که به واسطه ی آن همه ی جز های ناهمگونش را زیر کنترلِخود گرد می آورد و نگه می دارد

لینک کمکی