مقاله تحقيق تطبيقي درباره« تأويل »نزد افلاطون و مفسّران يهودي و مسيحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحقيق تطبيقي درباره( تأويل )نزد افلاطون و مفسّران يهودي و مسيحي :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :32

همواره تصور وجود خدایی راز آمیز و فراتر از ادراک بشری, و نیز باور به وجود حکمت مستور و حقایقوالا در متون مقدس , دینی ای جاب می کند که این گونه مفاهیم تنها از طریق نما د و تمثیل منتقل شوند .کشف و تاویل معنی رمزی متون مقدس از دیرباز متناسب با شعور و استعداد فرد تاویل گر بوده است . بهعبارت دیگر , فرد تاویل گر از متن مقدس , رمز گشایی می کند . از این روی پیروان تاویل همواره برایمتون مقدس خود علاوه بر ظاهر, باطن یا بواطنی قائل بوده اند و تاویل یا تفسیر رمزی همچون وسیله ایبرای دریافت های فلسفی, روحانی و عرفانی آنان قرار می گرفته است؛ و این مفهوم از دیرباز در ادیان یونانباستان و در میان یهود یان و مسیحیان وجود داشته است . از دیگر سو مواجه معتقدان به این ادیان با فرهنگو تفکری جد ید و رویاروی ی آنان با بی اعتق ادی و یا مخالفت با مبانی فکری و سنن اعتقادی شان , ایشان راوامی داشته است تا مفاه یم و تعالیم دینی خود را بر اساس عقلانیت , حقیقت و عقل سلیم معرفی ک نند و باروش تأویل از متون مقدس خود دفاع نمایند. در این نوشتار به تطبیق تاویل در ی ونان باستان و ادیان یهودیو مسیحی, با توجه به دو عامل فوق پرداخته می شود.

لینک کمکی