مقاله استنتاج از بهترين تبيين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استنتاج از بهترين تبيين :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :33

تبیین به عنوان یکی از اهداف اصلی پژوهشهای علمی همواره در کانون توجهات ف یلسوفان علم قرار داشتهاست. مقاله استنتاج از بهترين تبيين یکی از الگوهای پیشنهادی مطرح در مورد مسألهی تبیین است. نوشتار حاضرگزارشی است تحلیلی در مورد الگوی مزبور, همراه با شرح انتقادی چند روایت اصلی آن. سپس ارائ رهیافتیواقعگرایانه به موضوع, به همراه یک جمع بندی و راه حل معرفت شناختی عرضه می شود

لینک کمکی