مقاله بررسي "استدلال سادگي » ريچارد داوکينز درباره ي پيدايش جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي "استدلال سادگي ) ريچارد داوکينز درباره ي پيدايش جهان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :29

ریچارد داوکینز, زیست شناس معاصر انگلیسی, بر اساس استدلالی با عنوان « استدلال سادگی" fvاین باور است که قوانین بنیادین فیزیک در آغاز پیدایش این جهان و به دنبال آن, پیدایشموجودات پیچیده ی زنده به ویژه انسان طی فرآیند تکامل تدریجی, به صورتی تصادفی و بدون نیازبه وجود خداوند, پدید آمدهاند. به نظر وی, قوانین بنیادین فیزیک ساد هاند, بنابراین پیدایش تصادفیو بی دلیل قوانین بنیادین, تبیینی است ساده ولی فرض وجود خالقی که قادر به طرح جهانی باچنین پیچیدگی های بسیار گسترده باشد, نظریه ای است بسیار پیچیده. در مقابل, کیث واردفیلسوف برجسته ی انگلیسی و برخی فیلسوفان خداباور دیگر مانند ریچارد سوئین برن و آلوینپلانتینگا, با تفکیک میان سادگی موجود در علم و سادگی نظریهی خداباورانه از طریق تقسیم مفهوماز سادگی فراگیر و جهان شمول ,« سادگی شمولی » و « سادگی انحصاری » به دو قسم « سادگی »نظریهی خداباورانه دفاع م یکند. از دیدگاه او وجود خداوند فرآیند تکامل و قوانین بنیادین طبیعت رادر یک نظام جامع و جهان شمول وحدت و انسجام می بخشد و از این رو از کفایت تبیینی برخورداراست, در حالی که دیدگاه تصادف گرایانه ی داوکینز فاقد کفایت تبیین است و از عهده ی تبییناستدلال » جامع و دقیق قوانین بنیادین فیزیک و فرآیند تکامل بر نمی آید. از دیدگاه کیث وارداست. این مقاله میکوشد قوت دیدگاه خداباورانه را « مغالطهی سادگی » داوکینز در واقع « سادگیاو را نشان « استدلال سادگی » نسبت به دیدگاه ماتریالیستیِ ریچارد داوکینز و بدین ترتیب نادرستیدهد.

لینک کمکی