مقاله نگاهي به آثار و افکار آقا محمدرضا قمشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به آثار و افکار آقا محمدرضا قمشه اي :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :46

با توجه به شخصیت بسیار والا ی آقا محمدرضا قمشه ای در مباحث فلسف ی و عرفان ی متأسفانهکمتر کس ی به گزارش و شرح اندیش ه های آن حکیم سترگ پرداخته است . مقاله پیش رو بر آن استکه نگاه ی اجمالی به آثار او بیفکند و به کندوکاو ی در آرا و افکار او بپردازد . اگرچه نویسندهخود معترف است که فهم و تبیین اندیشه های عرفا نی شخصی تی همچون آقا محمدرضا - که او رااز بزرگ ترین شارحان مکتب محی ی الدین دانست ه اند- در توان او نیست, اما با بضاعت اندک خودبه گزارش گوش های از اندیش ههای او پرداخته است

لینک کمکی