مقاله غزنويان وفلسفه وکلام درخراسان وماوراءالنهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله غزنويان وفلسفه وکلام درخراسان وماورا النهر :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :55

سرزمین خراسان وماورا النهرپیش از اسلام, یکی ازمراکزمهم علم ی وفرهنگ ی ایران بود و در دور اسلام یبه و یژه به علت نقش برجست ه ای که دربه قدرت رس یدن عباس یان ایفا نمود, نه تنها ازج هت س یاس ی بلکهازجهت علم ی وفره نگی عل ی الخصوص درفلسفه وکلام یک ی ازسرزم ین ها ی پیشرودرجهان اسلام بودهاست. دولت غزنو یان یکی ازدولت ها ی مهم ی است که دردور اقتدارخود بر کل این سر زمین حکم راندند .دراین نوشتارکوش ش شده نقش غزنو یان درس یرفلسفه وکلام درخراسان وماورا ال نهرکه به سرکو بی فلسفهومعتزله واسماعیلیه وتقویت فرق کلامی کرّامیه واشعریه منتهی شد, مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگیرد

لینک کمکی