مقاله ثابت گرايي حساس به زمينه ي فاعل معرفت و زمينه گرايي معرفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ثابت گرايي حساس به زمينه ي فاعل معرفت و زمينه گرايي معرفتي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :43

زمینه گرایی معرفتی دیدگاهی در معرف تشناسی است که بر مبنای آن محتوای معناشناختیاسنادهای معرفتی نسبت به زمینه اسناددهنده تغییر م یکند. این دیدگاه در مقابل دیدگاه غالب درمعرفت شناسی یعنی ثابت گرایی قرار دارد. معرفت شناسان به طور سنتی معتقدند محتوایمعناشناختی اسنادهای معرفتی در هر زمین های ثابت است. به تازگی گروهی از ثاب تگرایان دیدگاهیرا معرفی کرده اند که به ثابت گرایی حساس به زمینه ی فاعل معرفت معروف است. بر مبنای ایندیدگاه محتوای معناشناختی اسنادهای معرفتی در هر زمین های ثابت است, اما ارزش صدقاسنادهای معرفتی نسبت به زمینه ی فاعل معرفت تغییر می کند. اخیراً استفان شیفر از حامیاندیدگاه زمین هگرایی معرفتی انتقاداتی را بر ثاب تگرایی حساس به فاعل معرفت, وارد کرده است. دراین مقاله از دیدگاه ثابت گرایی حساس به زمینه ی فاعل معرفت در برابر انتقادهای شیفر دفاعمی کنم و استدلال م یکنم که انتقادهای او ردی بر این دیدگاه نیست.

لینک کمکی