مقاله بررسي تقرير اشاعره از نظري? خلق از عدم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تقرير اشاعره از نظري? خلق از عدم :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :49

آفرینش از مفاهیم اساسی در جهان بینی اسلامی است که نقشی برجسته در همه ابعاد اندیشه دینی ایفامی کند. به ویژه آن که آدمی به تفکر و تدبر در آفریده شدگان و خالقیت خداوند دعوت شده است. به همینجهت حکیمان, متکلمان و عرفا در این معرک اجتناب ناپذیر به موضع گیری پرداخته و جهان شناسی خاصیبه اقتضای زاوی دید خود ترسیم کرده اند و شانی و روزنه ای از جهان هستی را به روی آدمی گشوده اند.در این میان متکلمان اشعری بمنظور تعظیم وتجلیل قدر و منزلت خداوند با وسعت بخشیدن به قلمروقدرت و اراد الهی, نظری خلق از عدم را برگزیده اند. نظریه ای که مدعی استخراج آن از متن دین هستند.این دیدگاه مبتنی بر اصول و مبانی و پیش فرضها و لوازم خاصی است و از برخی پرسشات و مشکلات عقلیرنج می برد. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر متون مبانی این نظریه بررسی و مشکلات و لوازم عقلیآن نشان داده شود و سپس در ترازوی نقد قرار گیرد. ترکیب نظری اشاعره با وجود شناسی ملاصدراپیشنهادی است که می تواند به تصویری قابل دفاع از خالقیت الهی تبدیل گردد

لینک کمکی