مقاله نقدي بر روش ايضاح مفاهيم در فلسفه ي علم: مطالعه ي موردي مفهوم وحدت بخشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقدي بر روش ايضاح مفاهيم در فلسفه ي علم: مطالعه ي موردي مفهوم وحدت بخشي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :52

روش ایضاح مفاهیم کارنپ بر این اساس پیشنهاد شد که وظیفه ی فیلسوف علم ابهام زدایی ازمفاهیم مبهم علمی و غیرعلمیِ موجود در زبان علم و جایگزینی آنها با مفاهیمی روشن و ب یابهاماست. نقد های فیلسوفانی مانند استراسون, کواین, و پوپر باعث آن شد که کمتر فیلسوف علمیآشکارا از روش کارنپ حمایت کند هرچند که بخش بزرگی از فلسف هی علم کماکان خود را وقف اینروش کرده بود. در سال های اخیر برخی از فیلسوفان علم آشکارا به دفاع از پروژه ی کارنپپرداخته اند. در نوشته ی حاضر به جای پرداختن به استدلال های له و علیه این روش, مفهومبه عنوان نمونه انتخاب شده است و نشان داده می شود هیچ کدام از تلاش هایی که « وحدت بخشی »در جهت ایضاح آن به کار گرفته شده به جایگزینی این مفهوم با مفاهیمی روشن و بی ابهامنیانجامیده است. دعوی مقاله این است که وظیفه ی اصلی فیلسوف علم نه درگیر شدن درزبان کاوی های بی حاصل, بلکه پرداختن به مسائل واقعی موجود در برنام ههای پژوهشی علمی است.

لینک کمکی