مقاله ايمان از ديدگاه مرجئه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ايمان از ديدگاه مرجئه :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :45

مرجئه از مهمترین فرقه های کلام اسلامی است که بواسطه تأثیر شگرفیکه در صورت بندی کلام اسلامی داشته است باید مورد معرفی بیشتر قرا رگیرد این فرقه اگر چه در واکنش به تندرویهای خوارج در باب نقش عملدر صورت بندی ایمان ظهور کرده است , اماخود پایه گذار تفکر ایمان گراییدر عالم اسلام بوده است . یگانه انگاری ایمان و معرفت مبنای اصلیتفکرآنان را تشکیل می دهد و بی رنگ شدن نقش عمل در ایمان, باطنگرایی در دین, نسبی شدن تلقی دین و ناواقع گرایی از مهمترین لوازممبنای فکری آنها در این زمینه محسوب م یشود.

لینک کمکی