مقاله امين خولي و بنيادگذاري مکتب ادبي در تفسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امين خولي و بنيادگذاري مکتب ادبي در تفسير :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :24

"مکتب اد بی در تفس یر" از جمله روش های تفسیری در دوره ی معاصر است که ر یشه در سنت کهن تفس یردارد. برخی از مفسران ادبی قرون دوم و سوم هجری چون ابن قتیبه , ابوعبیده , ابوعبید , کسائی و فرّا بیش ترینتلاش خود را در تبیین وجوه صرفی , نحوی و گاه بلاغی آیات قرآن به کار برده اند . در قرون بعدی , تکیه برجنبه های ادبی و بلاغی در آثار زمخشری , شریف رضی , شریف مرتضی , و شیخ طوسی بیشتر شده و گاه درتفاسیری چون البحر المحیط ابوحیان غرناطی به افراط کشیده شده است. در طول تاریخ تفسیر این گرایش هایمختلف را با تعابیر مختلفی چون تفسیر لغوی , تفسیر نحوی , تفسیر بیانی , تفسیر بلاغی و احیاناً تفسیر ادبینام گذاری کرده اند. در قرن اخ یر, ام ین خول ی اد یب و متفکر مشهور مصری گونه ای از تفسیر را بر این مجموعهافزود و آن را مکتب اد بی در تفسیر نامید . بر پایه ی این روش تفسیری , گوهر اولیه و غالب قرآن وجه ادبی آنتلقی می شود و مفسر باید بکوشد پیش از هر چیز , به زوایای ادبی و هنری این کتاب دست یابد . در مقاله یحاضر, جوانب مختلف نظر یه ی اد بی ام ین خول ی در تفس یر قرآن , همراه با شرح مختصر ی از زندگ ی و آثار و یآمده است.

لینک کمکی