مقاله انتخاب چند سطحى در مقوله‌ى انتخاب طبيعى: مرورى بر آراى سمير اکاشا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انتخاب چند سطحی در مقوله‌ی انتخاب طبيعی: مروری بر آرای سمير اکاشا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

همان‌گونه که سنگ بنای استدلال داروین در انتزاع انتخاب طبیعی, توارث صفتی مؤثر در ادامه‌ی حیات یک جاندار مستقل از والد به سلاله بوده است؛ می‌توان هر کدام از نهادهای سلسله‌ی زیستی را با توجه به سلسله‌‌مراتب شناخته شده از ژنم تا اجتماعی از موجودات, موضوع انتخاب طبیعی نهادهای متناسب‌تر قلمداد کرد. به این ترتیب اندیشه‌ی انتزاع انتخاب طبیعی در چند سطح به ویژه با شواهد زیستی ایثارگرانه در زندگی اجتماعی موجودات غیرمعقول نخواهد بود. سمیر اکاشا در کتاب مشهورش بنام تکامل و سطوح انتخاب بر اساس این استدلال می‌کوشد تا چهارچوبی برای موضوع انتخاب چند سطحی با استفاده از روش آماری و مستقل از نوع نهاد زیستی بسازد. وی با بکارگیری مبنای معادله‌ی پرایس تلاش می‌کند تا مفاهیم تناسب جمعیتی را در قالب ریاضی توصیف نماید. امری که در نهایت منجر به بحث‌های فلسفی به‌ویژه در رابطه‌ی علت و معلولی میان خصیصه یا صفت مؤثر و تناسب یا تعداد سلاله‌ی بجای مانده از والد می‌شود. او پیشنهاد می‌کند تا برای تفکیک میان رابطه‌ی علّی یا محصول جنبی از تجزیه تحلیل زمینه‌ای استفاده گردد. از سوی دیگر اکاشا تلاش می‌کند تا با تکیه بر مفاهیم جمعیتی وحاصل از بحث‌های انتخاب چندسطحی به توضیح رویدادهای زیستی بپردازد و مفاهیم هم‌افرایی و تناسب جمعی را در توضیح گذرهای عمده‌ی تکاملی بکار می‌بندد.

لینک کمکی