مقاله عمليات گرايي: بررسي رابطه معاني نمادها و مفاهيم فيزيکي با عمليات اندازه گيري (با توجه به آراء پرسي بريجمن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عمليات گرايي: بررسي رابطه معاني نمادها و مفاهيم فيزيکي با عمليات اندازه گيري (با توجه به آرا پرسي بريجمن) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :28

چگونه کاربرد مفاهیم فیزیکی توسط فیزی کدان, از کاربرد همان مفاهیم, توسط افراد عادی مجزامی شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند این باشد که معنای یک مفهوم در فیزیک چیزی نیست مگرعملیات اندازه گیری متناظر با آن مفهوم. با وجود این, مفهومِ خاصِ علمی ممکن است با عملیاتمتفاوتی اندازه گیری شود. در این صورت چگونه م یتوان این عملیات متفاوت را به یک مفهوم نسبتداد؟ اگر پیرو مکتب عملیات گرایی 3 باشیم, پاسخ این خواهد بود که از پیش نمی دانیم عملیات هایمتفاوت به مفهومی واحد اشاره می کنند. طبق این دیدگاه, محتوای قوانین تجربی است که عملیاتمتفاوت را به مفهومی واحد نسبت می دهد. در این مقاله ابتدا شرح مختصر آرا پرسی بریجمن ومکتب عملیات گرایی, و تحلیل دقیق مفهوم طول توسط بریجمن شرح داده خواهد شد. سپسنقدهایی که به این مکتب وارد شده بازگو می شود. در نهایت, با توجه به انتقادات, از مزایا و معایبدیدگاه عملیات گرایی بحث خواهد شد.

لینک کمکی