مقاله نظام رهبانيّت در آئين بودايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظام رهبانيّت در آئين بودايي :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :46

رهبانیّت از مهمترین اصول دستیابی به رست گاری در دین بودائی به شمار می رود؛ تا بدانجا که می توانگفت بودا رسیدن به نجات را بدون ترک زندگی معمول دنیوی و در پی ش گرفتن اعمال مرتاضانه ناممکنمی دانسته است . "سنگهه" نمود عینی همین مفهوم است که از زمان خود بودا شکل گرفت و با تشکیلجمعی متحد و همسان جایگاهی را برای اجرای نظام و دستورات رهبان ی و نیز آموزش و انتقال دهرمه فراهمکرد. در اهمی ت بسیار سنگهه از جنبه اعتقادی همین بس که سنگهه به عنوان یکی از سه گوهر یا سه پناهبودائی در کنار دو گوهر دیگر یعنی "بودا" و "دهرمه" و همچون حافظ این دو اصل مطرح می شود . از بعدجامعه شناختی نیز سنگهه همچون هر نهاد اجتماعی - اعتقادی دیگری , با وجود در برداشتن عناصر وکارکردهای مشترک خود در بعد فردی و جمعی , در هر جامعه ای به صورت خاص خود در آمد . معرفیاحکام و قوانین س نگهه و کتب مربوط به آنها, همراه با تحلیل و بررسی ویژگی ها و کارکردهای مشترکسنگهه موضوعات اصلی این نوشتار را تشکیل م یدهند.

لینک کمکی