مقاله درباره‌ى ماهيت مسائل فلسفه تطبيقي، بررسي مباني و روش‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله درباره‌ی ماهيت مسائل فلسفه تطبيقي, بررسي مباني و روش‌ها :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :45

امروزه فلسفه تطبیقی به عنوان حوزه‌ی مطالعاتی جدیدی در حال بسط و گسترش است, گرچه برخی در اعتبار آن به شک و تردید می‌نگرند, اما در این مقاله ماهیت مسائل فلسفه تطبیقی, تعریف مبانی, امکان و روش‌شناسی آن مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نتیجه می‌گیریم فلسفه تطبیقی در ساحتی فرافلسفی با تلفیقی از روش‌شناسی‌های موجود ممکن است و این فلسفه توانایی پاسخ به برخی از مسائل حل ناشده را داراست. بنابراین می‌توان با انجام کارهای برجسته‌ در فلسفه تطبیقی ضمن تحذیر از تفوق فرهنگ غربی از آن در بازشناسی و شناخت نقاط تلاقی و افتراق نظام معرفتی خودی و تطبیق آن با نظام‌های معرفتی دیگر سود جست و از این رهگذر به مفاهیم عمیق‌تر معرفتی خودی بیش از پیش نائل شد.

لینک کمکی