مقاله جمال صورت و معني به يمن صحت «نقد»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جمال صورت و معني به يمن صحت (نقد) :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :34

در این وجیزه کوشش شده است که پس از نگاهی گذرا به شکل گیری اندیشه نگارش کتاب نقد عقل محض ]سنجش خردناب[ و ویژگیهای دو ویراست آن, جمال صورت و معنای آن در آینه آینه داری که از دور و از پس غبار ناهمزبانی بدان می‌نگرد رصد گردد, و برنامه عظیم کانتی در "ارزیابی توانایی عقل محض", "نجش انواع شناخت نظری", "تعیین امکان یا امتناع آنها", "عرضه مابعدالطبیعه عمومی " یا "مابعد الطبیعه ما بعد الطبیعه" یا "پیش آموزی ما بعد الطبیعه", امید او به پای نهادن ما بعدالطبیعه در "راه امن علم" و دستیابی به "مابعدالطبیعه به مثابه یک , و سرانجام جایگاه کتاب در جهان فلسفه نشان داده شود.

لینک کمکی