مقاله بررسي مباني فقهي مشروعيت حقوق ادبي و هنري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مباني فقهي مشروعيت حقوق ادبي و هنري :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :52

پدید آورنده اثر ادبی و هنری که با استفاده از هوش, استعداد و نبوغ خود در محیط فکر واندیشه اش اثری را خلق م ی نماید, از آنجا که او هنوز اثر را در خارج بر روی کاغذ, تابلو نوار و... متجلی نساخته است , اثر مزبور در ملکیت ذاتی و تکوینی او م ی باشد و هیچ کس نم ی توانداو را وادار به ظاهر ساختن اثر مزبور بر روی اشیا خارجی نماید . او حتی پس از آنکه اثر را بااختیار خویش در خارج متجلی ساخت بر آن ملکیت ذاتی دارد . زیرا آنچه در خار ج ظاهرگشته تصویر اثری است که اصل آن در ذهن و محیط فکر پدید آورنده خلاق می باشد. دلیلفقیهان بر مشروعیت حقوق معنوی پدید آورنده می تواند همین امر باشد زیرا که اثر از پدیدآورنده آن به هیچ وجه جدا نیست . او همانگونه که بر فکر و شخصیت خود سلطه دارد بر اثرخود نیز که برآیند آن دو می باشد, سلطه و مالکیت ذاتی دارد و به خاطر همین سلطه علاوهبر حقوق معنوی, حقوق مادی اثر نیز متعلق به خود او است. بر فرض اینکه ملکیت ذاتی اورا نسبت به حقوق مادی اثرش نپذیریم م ی توان ملکیت عرضی حقوق مزبور را برای او ثابتنمود. این ملکیت عرضی م ی تواند اصلی و یا تبعی باشد . اثر پس از خلق و تجلی آن بر رویکاغذ, تابلو و ... ممکن است از ملکیت ذاتی پدید آورنده خارج شده باشد لیکن در ملکیتاعتباری او قرار دارد و تا وقتی که حقوق مادی آن را به دیگری انتقال نداده در ملکیتعرضی اصلی او قرار دارند و م شتری به بهانه خرید نسخه ای از آن اثر نمی تواند در آن حقوقدخل و تصرفی نماید . او فقط حق استفاده مشروع از قبیل مطالعه , سرگرمی و ... اثر را دارد .زیرا آنچه داخل در مبیع (نسخه خریداری شده کتاب و ...) می باشد فقط فیزیک نسخه اثر و انتفاع از آن برای مطالعه و ... می باشد و به گواه عرف عام و خاص, حقوق مادی اثر بهمشتری منتقل نشده است . حال اگرملکیت اولی اصلی را نیز نپذیریم ملکیت اولی تبعی برایپدید آورنده نسبت به حقوق ادبی و هنری ثابت است همانگونه که بنابر قاعده (النم ا للاصول) مالک درخ ت, مالک میوه های آن م ی باشد پدید آورنده اثر نیز مالک حقوق ادبی وهنری اثر مزبور است.

لینک کمکی