مقاله فلسفه ي علمِ حکماي مسلمان و پيشينه ي ارسطويي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فلسفه ي علمِ حکماي مسلمان و پيشينه ي ارسطويي آن :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :28

اگرچه مشهور است که فلسفه ی علم دانشی جدید و محصول قرون نوزدهم و بیستم است, اما ایننوشتار بر آن است که پیشینیان نیز به تناسب و فراخور علومِ خود, نوعی علم شناسی را بنا کرده اندکه نسبتش با علوم آن زمان با نسبت فلسفه ی علم با علوم جدید قابل تطبیق است؛ و می توان آن رامنطق علم یا فلسفه ی علم پیشینیان خواند. این نوشتار این دانش را در آثار ارسطو و بسط آن را درنزد حکمای مسلمان جستجو می کند. نخست چهار مسأله از مهمترین مسائل فلسفه ی علم جد یدیعنی: ممیزات یک تحقیق علمی, شرایط لازم برای صحت تبیین های علمی, ارزش معرفتی و حدودواقع نمایی تبیین های علمی و روش های دانشمندان در مطالعه ی طبیعت, انتخاب گردیده؛ سپس درهر مسأله ابتدا آرای ارسطو, آنگاه مباحث اندیشمندان مسلمان در آن باب مطرح شده است . حاصلبررسی آن است که اولاً در آثار ارسطو به هر چهار مسأله عنایت شده است؛ ثانیاً روشن گردیده کهحکیمان مسلمان نه تنها در هر چهار مسأله در نقد , توسعه, تعمیق و تکامل فلسفه ی علم ارسطویینقشی انکار ناپذیر داشته اند؛ بلکه ابواب جدیدی را نیز در این قلمرو گشود هاند.

لینک کمکی