مقاله تجلي حق در مراتب هستي از ديدگاه مولوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجلي حق در مراتب هستي از ديدگاه مولوي :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :27

یکی از مفاهیم تأمل برانگیز در عرفان و تصوف, مسأله تجلی حق در سلسله مراتب هستی از ملائکه تا عالممادی است . عرفان, تجلی حق را, همچون نگرشی , به ج هان در ارتباط با حق و معرفتی هدای ت گر انسان ازبند عالم مادی به حقایق ورای عالم مادی بررسی م ی کند. مبدا هستی و مراتب تجلیات حق شامل نظری ه یوحدت وجود می شود که هر دیدگاه عرفانی را در بر می گیرد؛ به گونه ای که دو آموزه ی بنیادین وحدت وجودو انسان کامل بر ع رفان حاکمیت دارند . یکی از شعرای فارسی زبان, مولانا جلال الدین بلخی, بطور حکیمانه ومنظم, جنبه هایی از عقاید صوفیه را به شعر درآورده است.بنابراین, این مقاله اساساً, بررسی ماهیت تجلی حق و چگونگی ارتباط آن با انسان کامل و تبیین تصور مولویاز تجلی حق است؛ و چگونگی تکامل انسان از طریق فهم عمیق به تجلیات حق و بندگی خدا را نیز بیانمی کند. در نتیجه سیر و سلوک معنوی ب ه منزله ی تأویل تجلی حق, انسان را از جهالت به کشف و شهود وآگاهی حقیقی م ی رساند. بنابراین, قسمت اول مقاله به تب یین بعضی از ویژگیهای تجلی حق و رویکرد هایتاریخی فلاسفه ی اسلامی, از قبیل بررسی آرای ابن سینا, سهروردی و ابن عربی اختصاص دارد . قسمت دوماین مقاله, نظریه ی مولانا پیرامون تجلیات حق را بررسی م ی کند که زمینه ی آن در قسمت اول فراهم شدهاست.

لینک کمکی