مقاله يونگ و روانشناسي دين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يونگ و روانشناسي دين :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :37

دانش روانشناسی رابطه ی مستقیمی با دین دارد. به همین سبب بنیان گذاران این دانش, همواره بهبررسی مسأله ی دین و تأثیر آن در روان انسان پرداختهاند. از آن جمله, میتوان از کارل گوستاو1961 م) روانشناس سویسی و پایهگذار روانشناسی تحلیلی نام برد, که تحقیقات - یونگ ( 1875گستردهای در حوز هی دین شناسی انجام داده است. او بر خلاف برخی از روانشناسان که منشا دینرا امور غیرمعرفتی مانند عقدههای روانی, ترس یا فقر میدانستند, با طرح نظریه ی کهن الگوهایناهشیار جمعی, سعی کرد راهی نوین در معرفت بشری به سوی دین و دینداری ارائه کند. هدف ازاین مقاله آن است که به روش توصیفی – تحلیلی, دیدگاههای او را پیرامون دین و دینداری کندوکاونماید. در همین راستا, ابتدا ضمن آشنایی اجمالی با یونگ و روانشناسی تحلیلی او, اندیشههای اورا حول مسائلی از قبیل تعریف دین, منشا دین, پیامدهای دینداری و تصور خداوند بررسی کردهایمو در ادامه به نقد و بررسی آنها پرداختهایم. حاصل این نقد و بررسی نشان میدهد, با وجود این کهروششناسی و دیدگاه پوزیتیویستی یونگ به دین مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته است, اما درمجموع او نگاه مثبتی به دین داشته و همواره مدافع آن بوده است.

لینک کمکی