مقاله آيا امور واقع سلبي مي توانند مشکل گزار ههاي صادق سالبه را حل کنند؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آيا امور واقع سلبي مي توانند مشکل گزار ههاي صادق سالبه را حل کنند؟ :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :34

گزاره های صادق سالبه برای اصل صادق سازی مشکل می آفرینند. شهوداً چنین گزاره هایی نه بهسبب وجود چیزی یا چیزهایی, بلکه به سبب عدم چیز یا چیزهایی صادق اند. در حالی که اصلصادق سازی لازم م یآورد که گزاره های صادق به سبب وجود چیز یا چیزهایی صادق باشند. برایحل این مشکل یا باید اص ل صادق سازی را بازبینی کرد یا به هستان شناسی مختار چیزی افزود. حکمبه وجود امور واقع سلبی از جمله هزین ههای متافیزیکی ای است که برخی برای حفظ اصلصادق سازی پرداخته اند. در این مقاله ابتدا مقدماتی دربار هی اصل صادق سازی و مشکلی کهگزاره های صادق سالبه برای آن می آفریند, می آورم. پس از توضیحی کوتاه درباره ی راه حل هایممکن, در ادامه ی مقاله به یکی از آن ها, توسل به امورواقع سلبی, می پردازم. ابتدا نشان می دهمکدام خوانش از امور سلبی مناس بتر است. سپس با رد برخی اشکال هایی که به این خوانش واردکرده اند, نشان می دهم که این به ترین خوانش هم با سه اشکال مواجه است.

لینک کمکی