مقاله تفاوت زن و مرد در ديه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تفاوت زن و مرد در ديه :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :27

قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حقحیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدساسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریعنموده است , به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانیدر نظر گرفته است و اگر به صورت غیر عمدی واقع شود برای آن دیه را تشریع نموده و جانی را ملزم بهپرداخت آن می کند. و این تشریع نیز به تصریح قرآن کریم در آیه 92 از سوره نسا می باشد . در این مقالهابتدا دیدگاه فقهای پیشین در مورد دیه بیان شده است بعد از آن به دیدگاه فقهای معاصر پرداخته شده است .و سپس مبنای فقهی مساوی بودن دیه زن و مرد در تحت عناوین اطلاق ادله, روایات مورد بحث قرار دادهشده است . و بعد از آن مبنای فقهی نصف بودن دیه زن در عناوین آیات قرآن و روایات بیان شده است .سپس موضو ع حکمت متفاوت بودن دیه مرد و زن تحت دوعنوان پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد وپایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی