مقاله نظريه تکامل داروين و توضيح تاريخي در زيست شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه تکامل داروين و توضيح تاريخي در زيست شناسي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :32

از دید بسیاری از زیس تشناسان, نظریه ی تکامل داروین نظریه ای است که در زیس تشناسی امروزمحوریت دارد و به واسطه ی نظریه ی تکامل بخشی از توضیح علمی در زیس تشناسی, نیازمند توضیحگذاشته م یشود, « تاریخی » و علوم « قانون نهاد » تاریخی است. بر مبنای تفاوتی که میان علومنزدیک تر بدانیم. شاید « تاریخی » زیست شناسی را باید, به واسط هی محوریت نظریه ی تکامل, به علوماین دیدگاه وجود داشته باشد که زیس تشناسی م یتوانست سرنوشت بهتری, به عنوان یک علمدقیق, داشته باشد؛ سرنوشتی که این علم را به علمی همانند علم فیزیک نزدیک تر کند. علمی کهبیشتر از آنکه به شواهد تاریخی مبتنی باشد بر اساس قوانین زیس تشناختی شکل گرفته باشد. هدفاز این مقاله رد چنین دیدگاهی است. در این مقاله با ارائه ی شواهد تاریخی تلاش م یکنم نشاندهم, که تاریخی بودن علم زیس تشناسی, به واسطه ی پذیرش نظریه ی تکامل داروین نیست

لینک کمکی