مقاله خداشناسى ودايى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خداشناسی ودايی :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :46

در دین هندویی همه چیز از وداها شروع می شود, زیرا چنانکه داسگوپتا اشاره دارد, نفوذ و اقتدار وداها درتمامی دوره های تاریخی و نزد همه فرق ه های هندویی محفوظ مانده است و با آنکه تاریخ دینی هند, از آغاز ,یعنی از زمان تمد ن ودایی تاکنون , شاهد دگرگونیهای بسیار بوده است , این آثار همواره اقتدا ر و مرجعیتدینی خود را حفظ کرد هاند.از آنجا که در وداها با نظام دینی و پرستشی یکسان و یکنواخت روبرو نیستیم, ارائ تصویری روشن و قطعیاز مقاله خداشناسی ودايی نیز امکان پذیر نیست؛ زیرا در وداها , به ویژه در ریگ ودا, که مجموع سرودهاییخطاب به خدایان و در ستایش آنها است , از یک سو, از خدایان متعدّد سخن به میان آمده و در مندل ه هایمتعدد تعداد آنها 333 و یا 3339 دانسته شده است؛ و از سوی دیگر , در مندل دهم به خدایِ یگانه ای اشارهشده است که در مندل اوّل خدایان متعدّد به منزل نامهایِ متعدّد او فرض شده اند . این موضوع اختلافنظرهای بسیاری را برانگیخت و سبب گردید که دربار نظام دینی وداها و جایگاه خدا یا خدایان ووجودات مقدّس و برتر در وداها, دیدگاهها و مکاتب مختلفی شکل گیرد . این دیدگاهها از چندگانه پرست یو طبیع ت پرستی محض تا پرستش خدای یگانه و حتی توحید وجودی را دربردارد . علاوه برآن, خدایان وداییدر تقسیم بندی های گوناگونی جای می گیرد که مه م ترین و قدیمی ترین آنها, طبق ه بندی سنّتی است که برمبنای آن خدایان به سه طبق خدایان آسمانی, خدایان فضایی و خدایان زمینی تقسیم می شوند.

لینک کمکی