مقاله حقيقت جسم در فلسفه ي شيخ اشراق و صدرالمتألهين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حقيقت جسم در فلسفه ي شيخ اشراق و صدرالمتألهين :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :32

فیلسوفان مسلمان عموماً در باب چیستی جسم و احکام کلی اجسام سخن راند هاند که در نتیجه یآن ادبیات فلسفی گسترد های در باب تعریف جسم, بساطت یا ترکیب ذهنی و خارجی آن, تما یزاتاساسی اجسام با موجودات غیرمادی, ویژگ یهای مشترک اجسام و ... شکل گرفته است. در این میاندو فیلسوف نامی ایران, شیخ اشراق و صدرالدین شیرازی, از آن رو که هر یک مؤسس مکتب فلسفینوظهوری بودند, دست به نوآوری زدند و دیدگاه های جدیدی را در این باب – که از جهات مختلفیبا دیدگاه اسلاف مشائی آنان تفاوت داشت - ارائه کردند. در این مقاله, از انبوه مسایل قابل طرح بهتبیین و مقایسه ی دو مسأله ی اساسی یعنی چیستیِ (ماهیت و حقیقت) جسم و کمال اجسام (بهویژه از جهت علم و حیات) در دیدگاه این دو فیلسوف پرداخته م یشود. ضمن بررسیِ مراحلِ مختلفِارائه ی دیدگاه های این دو فیلسوف, نتیجه می گیریم که تفاوت های بنیادین میان این دو دیدگاهوجود دارد به گونه ای که در حکمت اشراقی به مرزبندی جدی عالم اجسام با عوالم بالاتر م یانجامد.

لینک کمکی