مقاله رابط? فقه با منابع و مباني مشترک حقوقي حاکميت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابط? فقه با منابع و مباني مشترک حقوقي حاکميت :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :42

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیش سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز, در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف, عقل, مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوز دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجز منابع و مبانی مشترک حقوقی, در اداره جوامع به شمار می آ یند. اهم, در تزاحم اهم و مهم احکام اولیه,مقدم است و اسلام در تعارض ضرورتهای اجتماعی با احکام اولیه, اولی را مقدم داشته و با اتکا بر مبانیمشترک, احکام ثانویه را مبنای حکومتداری قرار می دهد . بنابراین در رویکرد فقه اسلامی از منابع و مبانیمشترک حقوقی بهره گرفته می شود و اراده های انسانی جایگاه گسترده ای در حکومت دارند.

لینک کمکی