مقاله هست شناسي ، دانشي که بايدش جست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله هست شناسي , دانشي که بايدش جست :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :32

ارسطو در صدر دفتر گامای مابعدالطبیعه مدعی هستی علمی می شود که موضوعآن موجود بما هو موجود اس ت. از رهگذر فحص در معانی یک یک تعبیرات ارسطودر این باب کوشش می رود نموده آید که هستی این علم را بدین معنا باید گرفتکه موضوع آن به راستی پرسش انگی ز و مسایل آن پرسیدنی است . از هم ین رویهست شناسی دانشی است که بایدش جست.

لینک کمکی