مقاله اسماء و صفات خداوند از ديدگاه متکلّمان مسلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اسما و صفات خداوند از ديدگاه متکلّمان مسلمان :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :48

مبحث اسما و صفات خداوند یک ی از مهمترین و شاید پردامنه ترین و پر گفتگوترین مباحثکلامی است که ذیل موضوع توحید مطرح م ی شود . نخستین پرسش ی که بعد از اثبات وجودخداوند بر ای متکلّمان به میان م ی آید, ویژگ ی ها و صفات خداوند است . در قرآن و روایات از اسما و صفات خداوند سخن به میان آمده, و از طرف دیگر بر تنزیه خداوند نیز تأکید شده است؛ لذاهمواره این سؤال برا ی متکلّمان مطرح بوده است که چه نسبت ی میان ذات و صفات وجود دارد؟ وصفات خداوند غیر ذا تاند یا عین ذات؟ و صفاتْ قدی ماند یا حادث؟متکلّمان براساس گرایشها ی کلام ی خود, پاس خ های متفاوت و گاه متضاد ی به این پرسشها داده اندو نظریات مختلفی, از جمله عینیت, زیادت / غیریت و نیابت را طرح کرده اند

لینک کمکی