مقاله روش قرآن در بيا ن ملاکات و علل احکا م

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روش قرآن در بيا ن ملاکات و علل احکا م :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :48

گفتمان پویایی شریعت اسلام وابسته به طرح شناخت ملاکات احکام به ویژه بیان آن در قرآن است . دراین میان بحث و بررسی شیوه طرح علل احکام به عنوان یکی از را ه های شناخت و کشف ملاکات احکا ممطرح است, ملاکی که می تواند با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی چگونگیاحکام را مشخص م یکند.قرآن پژوهانی که در آیات فقهی کار کرده اند, یا به قواعد استنباط حکم در قرآن پرداخته اند کمترموضوع علل و شیوه طرح آن را در دستور پژوهش قرار داد ه اند. در این مقاله سعی شده که این شیوه قرآن درابعاد مختلف مورد توجه و بررسی قرار گیرد و خصوصیات هر کدام و چگونگی امکان کشف ملاک آنارائه گردد و در پایان نتیج هگیری از این شیوه انجام گیرد و معیاری برای کشف ملاک حکم به دست دهد.

لینک کمکی