مقاله اثبات نظريه کانت مبني بر تبديل هم? اشکال قياس به شکل اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثبات نظريه کانت مبني بر تبديل هم? اشکال قياس به شکل اول :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :50

در آغاز , قیاس , دیدگاه کانت دربار قیاس صوری و شکل های چهارگانه آن می آید؛ و اینکه تنهاشکل شکل اول قیاس صوری اهمیت دارد و شک ل های دیگر به شکل اول م ی توانند برگرداندهشوند. پس از آن شکل های گوناگون و قاعده های منطق کلاسیک - ارسطویی معرفی می گردند؛در پایان کوشش می شود با الگو گرفتن از زبان صوری منطق جدید, نظری مجموع ه ها, به ویژهنمودار وِن, ثابت شود که چطور هم شکل های گوناگون قیاس ب ه شکل اول و آن هم به ضرب اولمی تواند بازگردد . در هر مورد, نیز, مثالی از زبان طبیعی برای درک بهتر موضوع ارائه (Barbara)می شود.

لینک کمکی