مقاله روش شناسي توجيه و نقد در حکمت صدرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روش شناسي توجيه و نقد در حکمت صدرايي :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :41

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین, حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اولمقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند, شرح می دهم . در بخشدوم, امکان وجود برخی حقایق ضروری را در نظر می گیرم که بتوان به نحو پسین به آنهاعلم پیدا کرد و مدعای من آن است که قوانین طبیعت چنین شأن معرفتی را واجدند . در دوبخش پایانی تلاش خواهم کرد تا دیدگاه خود نسبت به قوانین طبیعت را ب ا آن دسته ازدریافتهای مبتنی بر موجهات که ناظر به ضرورت فیزیکی اند و بسیاری را به ردّ قوانینضروری مؤدی شده اند, تطبیق دهم.

لینک کمکی