مقاله اهميت مد لسازي در علم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اهميت مد لسازي در علم :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

مفهوم مدل یکی از مفاهیم اساسیِ فلسف هی علم و معرفت شناسیِ معاصر است. فیزیک دانان یکمسأله ی واقعی را حل نم یکنند, بلکه به جای آن مسأله, مدلی را به وجود م یآورند تا به کمک آنمسأله را حل کنند. واژه ی مد لسازی در فیزیک بسیار فراگیر شده است و آموزش مد لسازینمونه ای از کلِ یک برنام هی آموزشی بر پای هی مدل سازی است. با وجود این, فراگیران در کلا سهایدرک روشنی ندارند و در نتیجه متوجه نقش این مفهوم در « مدل » سنتیِ درسِ فیزیک از مفهومفیزیک نمی شوند. اصول بنیادیِ مکانیک نیوتونی را می توان دستگاهی از قاعده ها در نظر گرفت کهدسته ای از بازی های مدل سازی را تعریف م یکنند. هدف مشترک این باز یها توسعه ی مدل هایی ازپدیده های فیزیکی است. این نقط هی شروع, رهیافتی جدید به آموزش فیزیک است که در آن بهایده ی اصلی آموزش, .« نام بازی مدل سازی است » فراگیران از ابتدا یاد داده م یشود که در علومدستگاهی از اصول صریح مدل سازی و روش هاست تا شاگردان با مجموعه ای بنیادی از مدل هایفیزیکی آشنا شوند. آنها با تمرین فراوان در جهت مد لسازی و اعتبار بخشی به مدل م یتوانندپدیده های فیزیکی را توجیه, پیش بینی و توصیف کنند. این مقاله مبنای منطقی, فیزیکی,معرفت شناسی, تاریخی و آموزشی این رهیافت را تعیین می کند.

لینک کمکی