مقاله بررسي ژئومرفولژي مناطق خشک در تقويت منابع آبي و جبران افت در سفره هاي بحراني ( مطالعه موردي منطقه جهرم )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ژئومرفولژي مناطق خشک در تقويت منابع آبي و جبران افت در سفره هاي بحراني ( مطالعه موردي منطقه جهرم ) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

دشت ممنوعه جهرم از جمله دشت های شهرستان جهرم در استان فارس بوده که ازسال 1374 به دلیل افت سفره های آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده است . مساحت کلشهرستان 5436 کیلومتر مربع است و مساحت دشت جهرم 796 کیلومتر مربع می باشد ومساحت دشت ممنوعه 446 کیلومتر مربع و حداکثر نقطه ارتفاعی 2780 متر و حداقل نقطهارتفاعی 1040 متر از سطح دریا و همچنین چاه های موجود در دشت 1367 حلقه با حجمتخلیه ی حدود 178 میلیون مترمکعب در سال می باشد . [11] بعضی از اشکال ژئومرفولژیباعث تغذیه آب های زیرزمینی می گردند که با توجه به پراکندگی این اشکال در شهرستانجهرم می توان تمهیداتی اندیشید که با طرح های آبخیزداری صحیح این منبع آب سطحی رابه زیر زمین هدایت نمود . [ 2] بر اساس تحلیل های انجام شده و بررسی نوسانات سطحسفره های آب زیرزمینی دشت ممنوعه جهرم در طی دوره ی هفت ساله 13/91 متر افتسطح آب زیرزمینی داشته که به طور متوسط سالانه 1/99 متر افت سفره ها بوده است که درنتیجه گیری کسری حجم مخزن حدود 560 میلیون مترمکعب در طول دوره های افت معادلهر سال حدوداً 80 میلیون متر مکعب بوده است . [ 11] با توجه به اینکه از منابع سطحیحدود % 15 و از منابع زیر زمینی حدود % 85 برداشت انجام گرفته است قسمت عمده آن دراین منطقه مصرف کشاورزی داشته است . با توجه به بررسی های به عمل آمده جهتجلوگیری از نابودی آب که یک مسأله ی حیاتی است پیشنهاد می گردد -1: کنترل دقیق دربرداشت از منابع آب زیر زمینی -2 جلوگیری از توسعه ی بی رویه ی کشاورزی -3 جلوگیریاز نشت آب در لوله های آب شرب -4 تغذیه ی مصنوعی سفره های آب زیرزمینی -5 ترویجفرهنگ صرفه جویی -6 جلوگیری از تبخیر آب -7 گلخانه ای کردن کشت -8 توسعه یصنایع

لینک کمکی