مقاله شناخت توان آسايش بيوکليماتيک انساني بابلسر براي برنامه ريزي اکوتوريسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناخت توان آسايش بيوکليماتيک انساني بابلسر براي برنامه ريزي اکوتوريسم :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :18

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیو کلیماتیک در مناطق مختلـف جـغـرافـیـایـیمی تواند به برنامه ریزی, طراحی مسکن, الگوی معماری, برنامه ریزی اکوتوریسمی جاذبه هایطبیعی کمک نماید . بابلسر در قسمت مرکزی استان مازندران قرار گـرفـتـه و در جـواربزرگ ترین دریاچه جهان همراه با سواحل زیبا قرار دارد که یکی از مهم تـریـن مـنـاطـقتوریستی و مهمان پذیر کشور می باشد که این شهر را به یک موقعیت ممتـاز تـوریسـتـیتبدیل کرده است . هدف این تحقیق شناخت توان آسایش زیست اقلیمی با هدف اسـتـفـادهبهینه از جاذبه های توریستی و توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان می باشـد . روشکار در این تحقیق استفاده از داده های هواشناسی و تجزیه تحلیل عناصر اقلیمی , نظیر درجهحرارت, رطوبت نسبی, متوسط سرعت وزش باد ایستگاه سینوپتیک بابلسر طی دوره آمـاری) 20 ساله ) می باشد که با استفده از مدل های آسایش زیست اقلیمی بیکر, اوانز و دمای موثرتجزیه و تحلیل شده است . نتیجه تحقیق نشان می دهد که منطقه در فصـل زمسـتـان ازشرایط نامطلوب سرد برخوردار می باشد که برای گردشگران وضعیت مطلوبـی را ایـجـادنمی نماید ولی در 5 ماه از سال اسفند, فروردین, خرداد, اردیبهشت, مـهـر, آبـان در روزشرایط مطلوب محیطی را داشته و ماه های خرداد, تیر, مرداد و شهریور در روز گـرم بـودهاست ولی در شب از شرایط مطلوب تری برخوردار است . با اجرای پروژه های مـنـاسـب وبرنامه ریزی های درست وجامع, بهره برداری اقتصادی مناسب را به همراه دارد . سازماندهـیسفرها و گشت وگذرها, در صورت برخورداری از یک نظم سیستماتیک و برنامه ریزی اصولیمی تواند انبوهی از فعل و انفعالات اقتصادی را به حرکت در آورد ودر زنجیره ای از مناسـبـاتاقتصادی با یکدیگر قرار دهد .

لینک کمکی