مقاله آسيب اجتماعي و تهديد امنيتي : بررسي موردي اوباشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آسيب اجتماعي و تهديد امنيتي : بررسي موردي اوباشگري :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :29

این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ دهد که چگونه و تحت چه شرایطی برخی پدیده های اجتماعی بهیک موضوع امنیتی تبدیل می شوند؟ آیا اوباشگری بعنوان یک پدیده اجتماعی در کشور ما, یک موضوع امنیتیتلقی می شود و شرایط اطلاق آن را دارد؟ در این خصوص دیدگاههای مرتبط با امنیت و برخی تحقیقات انجامشده در دیگر کشورها که مبین امنیتی بودن بعضی از مسائل ماهیتا اجتماعی چون مواد مخدر, ایدز, محیطزیست و غیره می باشند, مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و بر اساس یافته های موجود و تبیین شاخص هایامنیتی شدن پدیده ها, فرآیند تبدیل پدیده های اجتماعی به موضوعات امنیتی ارائه می گردد . اوباشگری به عنوانیک پدیده و آسیب اجتماعی در قالب شاخص های مذکور قرار گرفته, چگونگی و سطوح مختلف تهدیداتامنیتی ناشی از آن مورد بررسی قرار می گیرد .

لینک کمکی