مقاله بررسي رابطه و فرآيند آسيب اجتماعي و امنيت اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه و فرآيند آسيب اجتماعي و امنيت اجتماعي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :29

آسیب های اجتماعی در همه جوامع کم و بیش یافت می شود و تنها تفاوت در شدت وضعف و میزان آن است . به عنوان مثال خودکشی در همه جوامع وجود دارد لیکن در بـرخـیجوامع زیاد و چشمگیر و در برخی اندک و نادر است . طلاق, سرقت مسلحانه, کیـف قـاپـی,تجاوز به عنف, اعتیاد و سایر آسیب ها یا انحرافات اجتماعی هم در همه جوامع قابل مشاهدهاست . نکته آن است که در جوامعی چون کشور ما برخی از این آسیب ها رو به افـزایـش وچشمگیر بوده, از یکسو موجب نگرانی جامعه و مسئولان شده است و از سوی دیگر ناامنـیمخصوصا ناامنی اجتماعی را دامن زده است . با توجه به مراتب فوق و وجود این دیدگاه کـهجامعه ما در برخی آسیب های اجتماعی سیر صعودی و نگران کننده ای داشتـه و امـنـیـتاجتماعی را به خطر انداخته است, این مقاله تلاش دارد تعریف و مفهوم آسیب های اجتماعیو ناامنی اجتماعی را تبیین نموده و رابطه آن ها را در قالب یک فرایند مورد بررسی و تحلـیـلقرار دهد

لینک کمکی